Kat Kodin Asennustekniikaa Oy:n myyntiehdot

1. SOVELTAMISALA Näitä ehtoja sovelletaan KAT Kodin Asennustekniikka Oy:n myyjänä ja ostajan välisiin tarjouksiin, tilauksiin, toimituksiin ja sopimuksiin. KÄSITTEISTÖ Myyjän viivästyminen = Myyjä toimittaa tavaran tai osan toimituksesta sovitun toimitusajankohdan jälkeen. Ostajan tilaaja = Taho, jonka kanssa ostaja on tehnyt sopimuksen, johon toimituksen tavarat liittyvät. Ostajan viivästyminen = Tavaran vastaanotto viivästyy sovitusta toimitusajankohdasta ostajasta johtuen. Reklamaatio = Ilmoitus sopijapuolelle virheestä, puutteesta, viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta. Sopijaosapuoli = Myyjä tai ostaja, joiden välillä on sovittu tavaran kaupasta. Sopimus = Syntyy, kun toinen sopijapuoli hyväksyy toisen tarjouksen. Tilaus = Ostajan myönteinen vastaus myyjän aikaisempaan hänelle osoitettuun tarjoukseen. Tilausvahvistus = Myyjän ilmoitus ostajalle, että sopimus on syntynyt ostajan ilmoitettua hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Toimitusaika = Ajankohta, jolloin myyjä sopimuksen mukaan luovuttaa tavaran vastaanottajalle tai jos ostaja vastaa kuljetuksesta, ajankohta, jolloin myyjä luovuttaa tavaran rahdin kuljettajalle. Työpäivät = Maanantai-perjantai, lukuun ottamatta näihin päiviin sattuvia juhlapyhiä. Vahingonvaara = Vastuu vahingosta, joka kohtaa toimitusta ilman, että kumpikaan sopijapuoli on tahallisesti, tuottamuksellisesti tai laiminlyönnillään aiheuttanut. Vahingonvaara siirtyy ostajalle silloin, kun tavara on sopimuksen mukaisesti luovutettu ostajalle tai rahdinkuljettajalle, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Varastotavara = Tavara, joka mainitaan myyjän tuoteluettelossa ja jota myyjä normaalisti varastoi. 

2. TARJOUS Myyjän kirjallinen tarjous on voimassa tarjouspyynnössä ilmoitetun ajan, ellei myyjä ole tarjouksessaan toisin ilmoittanut. Muutoin myyjän tarjous on voimassa yhden kuukauden tarjouksen päiväyksestä. 

3. ASIAKIRJAT Sopijapuolen luovuttamat piirustukset, tiedostot ja muut tekniset asiakirjat pysyvät hänen omaisuutenaan. Asiakirjoja ei ilman sopijapuolen suostumusta saa käyttää tai jäljentää eikä niistä saa antaa tietoja kolmannelle muussa kuin kyseisen toimituksen toteuttamiseen liittyvässä tarkoituksessa. 

4. TOIMITUSTA KOSKEVAT TIEDOKSIANNOT Sopijapuolten tulee ilmoittaa toisilleen se henkilö ja/tai yksikkö, joka vastaanottaa toimitusta koskevat tiedoksiannot. 

5. TOIMITUKSELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET 
5.1 Mikäli sopijapuolten välisessä sopimuksessa viitataan tuoteluetteloon tai muuhun tuotteesta annettuun tietoon, tavaran tulee olla niissä annettujen tuotetietojen mukainen. 
5.2 Tavaran tulee täyttää toimitusajankohtana voimassa olevat lakien ja muiden säädösten määräykset ja vaatimukset sekä lisäksi muut ehdot, joihin sopijapuolten välisessä sopimuksessa vedotaan. Jos tällaisia määräyksiä tai ehtoja muutetaan myyjän tarjouksen jälkeen, sopimusta pitää muuttaa, mikäli muutos vaikuttaa kustannuksiin, toimitusaikaan tai muihin sopimusolosuhteisiin.  

6. ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Myyjän on aina toimitettava tavaraan liittyvät asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä sellaiset todistukset ja laatuasiakirjat, jotka ovat tarpeen tavaran käyttöönottoa varten. 

7. LAADUN VARMISTUS 
7.1 Myyjän on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta. Jos ostajalla tai ostajan tilaajalla on sellaisia laatu- tms. määräyksiä, jotka estävät myyjän henkilökunnan pääsyn asennuspaikalle, ostajan on tiedotettava näistä määräyksistä myyjälle ennen sopimuksen solmimista. 
7.2 Myyjä edesauttaa ostajan tilaajan mahdollisuuksia saada tietoa myyjän käyttämien tavaran valmistajien laadunvarmistuksesta ja mahdollistamaan ostajan tilaajan edustajan ja valvojan käynnit myyjän käyttämien tavaran valmistajien tuotantolaitoksissa. 
7.3 Myyjä huolehtii siitä, että tavaraan on saatavilla varaosia ja huoltopalveluita sen tavanomaisena käyttöaikana. Mikäli varaosien tai huollon saatavuudessa on myyjän tiedossa olevia rajoituksia, myyjän on ilmoitettava näistä ostajalle jo ennen kaupan solmimista. 

8. VASTUU ASIAKIRJOJEN OIKEELLISUUDESTA Kumpikin sopijapuoli vastaa toimittamiensa suunnitelmien ja asiakirjojen sekä niiden perusteina olevien tietojen oikeellisuudesta ja sovitun suunnitelma-aikataulun noudattamisesta. 
9. KAUPPAHINTA 
9.1 Hinta on kiinteä kysytylle erälle tai määrälle, jollei näissä toimitusehdoissa tai kirjallisesti ole toisin sovittu. 9.2 Kauppahinta ilmoitetaan verottomana. Kauppahintaan lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaan. 

10. KULJETUS JA VAKUUTUS Mikäli muuta ei ole sovittu, toimitus tapahtuu vapaasti myyjän varastossa tai tehtaalla. Ellei toisin sovita, myyjä huolehtii ostajan lukuun lastauksesta, kuljetuksesta ja kuljetuksen vakuuttamisesta sekä veloittaa ostajalta laskussa erikseen kuljetuksen ja kuljetusvakuutusmaksut. 

11. TAVARAN TOIMITUSKUNTO JA PAKKAUS 
11.1 Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan sekä pakkaukseltaan ja koodausmerkinnöiltään vastattava sitä, mitä on sovittu. 
11.2 Hinnat eivät sisällä pakkauksia tehtaiden vakiopakkauksia lukuun ottamatta. Vakiopakkauksena ei pidetä myyjälle palautettavia esineitä, kuten keloja, lavoja ja pulloja. Myyjä veloittaa ostajan vaatimat erityiset tavaran pakkaus- ja suojauskustannukset erikseen. 

12. OSTAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS 
12.1 Ostajan velvollisuutena on huolehtia kuorman purkamisesta. 
12.2 Ostaja vastaa tavaran vastaanottopaikalle johtavan tien ajokelpoisuudesta sekä siitä. että työmaatiet ovat sellaisessa kunnossa, että sovittu kuljetuskalusto voi niillä esteettä liikkua ja että tavaran vastaanottopaikka on asianmukaisessa kunnossa. 
12.3 Mikäli tavaran kuormasta purkaminen edellyttää tavanomaisesta poikkeavia nostolaitteita, ostajan pitää huolehtia tästä omalla kustannuksellaan, ellei toisin ole sovittu. Myyjän tulee ilmoittaa ostajalle jos ja milloin tällaista nostolaitetta tarvitaan, paitsi silloin, kun erityisistä syistä on selvää, ettei tällaista ilmoitusta tarvita. 

13. VIRHEETTÖMIEN TUOTTEIDEN PALAUTUKSET 
13.1 Palautuksista on aina sovittava etukäteen myyjän kanssa. Sopimatta palautettua tavaraa ei hyvitetä. Palautusten tulee tapahtua kohtuullisen ajan kuluessa tavaran toimittamisesta. Palautettavan tavaran pitää olla virheetöntä ja ehjänä alkuperäisessä toimituspakkauksessaan. Palautettaessa on aina ilmoitettava laskun ja lähetysluettelon päivämäärä tai numero. 
13.2 Milloin palautuksesta on sovittu, ostajalle hyvitetään hinta, joka määräytyy tapauskohtaisesti tavaran ja sen pakkauksen kunnon perusteella. 

14. TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYMINEN 
14.1 Ennen toimitusta sopijapuolten on sovittava toimituksen tarkasta ajankohdasta (esim. kellonaika) ja vastaanottomenettelystä. Jos toimitusajankohdaksi on sovittu tietty viikko, toimituksen on tapahduttava viimeistään kyseisen viikon viimeisenä työpäivänä. Ellei tietystä ajankohdasta ole sovittu, varastotavara toimitetaan viivytyksettä. 
14.2 Mikäli toimitus on kirjallisesti sovittu jaettavaksi selkeän kokonaisuuden muodostaviin tai tavaralajikohtaisesti yksilöityihin ja aikataulutettuihin toimituseriin, myyjä maksaa viivästyssakkoa toimituserän viivästyessä sovitusta toimitusajankohdasta 0,1 % viivästyneen toimituserän hinnasta ilman arvonlisäveroa kultakin viivästyneeltä työpäivältä, jos toimitus on kuitattu asianmukaisesti vastaanotetuksi. Viivästyssakko on enintään 7,5 % viivästyneen toimituserän hinnasta ilman arvonlisäveroa. 
14.3 Ellei toimituseristä ole 14.2 -kohdan mukaisesti sovittu, viivästyssakko on 0,1 % sopimuksen mukaisesta toimituksen hinnasta ilman arvonlisäveroa kultakin viivästyneeltä työpäivältä, jos toimitus on kuitattu asianmukaisesti vastaanotetuksi. Tällöin viivästyssakko on enintään 7,5 % laskuperusteena käytetystä toimituksen hinnasta ilman arvonlisäveroa. 
14.4 Vaatimus viivästyssakosta tulee esittää kirjallisesti 10 työpäivän kuluessa tavaran tosiasiallisesta toimitus- tai vastaanottopäivästä. 
14.5 Mikäli sopijapuoli arvioi tavaran toimituksen tai vastaanoton viivästyvän, hänen täytyy ilmoittaa siitä viipymättä toiselle sopijapuolelle ja antaa arvioitu uusi toimitus- tai vastanottoajankohta. Jos uudesta toimitus- tai vastaanottoajankohdasta on sovittu, mahdollisen viivästyssakon laskeminen aloitetaan tästä uudesta ajankohdasta. 
14.6 Jos toimitus viivästyy syystä, josta ostaja vastaa, on myyjällä oikeus laskuttaa toimitus sovitun aikataulun mukaisesti ja saada korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä kustannuksista, mikäli uudesta toimitus- tai vastaanottoajankohdasta ei ole sovittu. Jos uudesta toimitus- tai vastaanottopäivästä on sovittu, laskutus ja mahdollisen korvauksen laskeminen aloitetaan tästä uudesta ajankohdasta. 

15. LISÄYKSET JA MUUTOKSET TOIMITUKSEEN 
15.1 Mikäli toimitus- tai rakennussuunnitelmia muutetaan ja muutokset aiheuttavat kustannusten tai toimitusaikataulun muuttumisen, on myyjä oikeutettu saamaan ostajalta kohonneiden kustannusten osalta lisäkorvauksen sekä velvollinen antamaan vähentyneitä kustannuksia vastaavan hyvityksen. Jos muutokset aiheuttavat toimitusaikataulun muuttumisen, on myyjä oikeutettu saamaan lisäaikaa yhteisesti sovitulla tavalla. Kustannusten muuttumista ja lisäaikaa koskevista vaatimuksista on sovittava kirjallisesti osapuolten kesken ennen muutostöihin ryhtymistä. 
15.2 Pienistä ja kiireellisistä lisäyksistä ja muutoksista osapuolet voivat sopia myös suullisesti. mutta sopimus on vahvistettava niin pian kuin mahdollista kirjallisesti. 

16. VASTAANOTTOTARKASTUS 
16.1 Tavaran mukana on oltava lähetysluettelo. 
16.2 Ostajan on hänelle tavaraa luovutettaessa todettava, onko toimitus lähetysluettelon mukainen ja huolellisesti silmämääräisesti tarkastettava, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. 
16.3 Ennen tavaran käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista ostajan on vielä suoritettava tavaran asianmukainen tarkastus. 

17. VIRHEEN TAI PUUTTEEN REKLAMOINTI 
17.1 Näkyvästä kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta, joka havaitaan tavaraa vastaanotettaessa, on ilmoitettava välittömästi rahdinkuljettajalle. Kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta on tehtävä merkintä rahtikirjaan tai vastaavaan asiakirjaan silloin, kun tavaran vastaanotto kuitataan tällaiseen asiakirjaan. Mikäli kuljetusvahinko tai kollien puuttuminen havaitaan myöhemmin, siitä tulee tehdä ilmoitus rahdinkuljettajalle viipymättä. Tällainen ilmoitus pitää tehdä 10 työpäivän kuluessa puutteen havaitsemisesta, mutta kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta sekä muusta näkyvästä tavaran virheestä tai puutteesta on ilmoitettava myyjälle viipymättä aina kirjallisesti. 
17.2 Mikäli ostaja ei noudata edellä mainittuja reklamaatioaikoja, vaikka on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita virhe tai puute, hän menettää oikeutensa vedota niihin. 
17.3 Reklamaatio tulee tehdä tai vahvistaa kirjallisesti ja sen tulee sisältää tiedot virheen ja puutteen laadusta sekä likimääräinen arvio niiden suuruusluokasta. 

18. VASTUU VIRHEESTÄ JA PUUTTEESTA. TAKUUAIKA 
18.1 Myyjä vastaa tavaran virheestä ja puutteesta takuuajan, joka on 24 kuukautta toimituspäivästä, ellei tavaran valmistaja ole myöntänyt tätä pidempää takuuta, jolloin myyjän takuu on valmistajan takuun mukainen. Mikäli ostaja sopimuksen mukaan antaa omalle tilaajalleen vastaavan 24 kuukauden takuun, joka alkaa vasta rakennuskohteen vastaanotosta, myyjän takuu on voimassa enintään 30 kuukautta tavaran toimituksesta myyjältä ostajalle, kuitenkin enintään niin pitkän ajan kuin ostajalla on takuuvastuu omalle tilaajalleen. 24 kuukauden takuu edellyttää valmistajan laatiman huolto-ohjelman noudattamista, johon sisältyy vähintään yksi (1) huoltokerta vuoden käytön jälkeen. Suoritettu huolto dokumentoidaan ko. tuotetta varten tehtyyn huoltopöytäkirjaan. Huoltopöytäkirjalomakkeen toimittaa tuotteen valmistaja. Myyjä luovuttaa ostajalle valmistajan takuuehdot. Jos sellaisia ei ole, myyjä ilmoittaa ostajalle kirjallisesti takuun sisällön. 
18.2 Takuu ei koske tavaroita, kuten esim. lamput, joiden tavanomainen kestoaika on takuuaikaa lyhyempi, paitsi silloin kun tällaisessa tavarassa ilmenee virhe tai puute tavanomaisen kestoajan kuluessa. 
18.3 Jos tavaran virhettä tai puutetta ei voi kohtuudella havaita ennen sen asentamista, myyjä vastaa viallisen tavaran korjaamisen tai vaihtamisen aiheuttamista kohtuullisista kustannuksista, jotka johtuvat virheen paikallistamisesta, virheellisen tavaran irrottamisesta ja pois kuljettamisesta tahi korjatun tai tilalle vaihdetun uuden tavaran asentamisesta. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ostajan on ilmoitettava myyjälle tarvittavista toimenpiteistä kirjallisesti, jotta myyjä ja ostaja voivat sopia menettelytavasta. Myyjällä on ensisijainen oikeus suorittaa korjaus, mikäli se aikataulullisesti ja ostajan töitä häiritsemättä on mahdollista. Jos myyjä katsoo, että korjaukseen tarvittavat toimenpiteet eivät kuulu myyjän vastuulle, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti ostajalle. Mikäli laitteen tai sen osan irrotus ja jälleenasennus edellyttävät puuttumista muuhunkin kuin myyjän laitteeseen, tästä aiheutuvista työ- ja muista kuluista sovitaan myyjän ja ostajan välillä etukäteen kirjallisesti. 
18.4 Takuu on voimassa, jos tavaraa tai laitetta on käytetty huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti vain alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Myyjä ei vastaa virheistä, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, normaalista kulumisesta, virheellisestä käytöstä, loppukäyttäjän vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vaurioista tai ostajan laiminlyönnistä. 18.5 Mikäli myyjä ostajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta laiminlyö takuuvelvoitteensa täyttämisen kohtuullisessa määräajassa, ostajalla on oikeus korjata tai korjauttaa virhe tai puute myyjän kustannuksella. Ostajan on ennen virheen korjauttamista kirjallisesti ilmoitettava tästä myyjälle. 
18.6 Myyjä vastaa takuuaikansa jälkeenkin sellaisista virheistä, puutteista ja haitoista, joiden ostaja näyttää aiheutuneen myyjän törkeästä laiminlyönnistä tai täyttämättä jääneestä suorituksesta ja joita ostaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita takuuajan kuluessa. Tästäkin vastuusta myyjä on vapaa, kun 10 vuotta on kulunut tavaran toimituksesta ostajalle. 

19. VÄLILLISET VAHINGOT Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista, ellei kyse ole myyjän törkeästä laiminlyönnistä tai ellei välillisten vahinkojen korvaamisesta ole kauppakohtaisesti sovittu. Välillisiä vahinkoja ovat esimerkiksi tuotannon keskeytyminen tai liikevaihdon vähentyminen, saamatta jäänyt voitto tai muu vaikeasti ennakoitava vahinko. Osapuolille suositellaan vastuuvakuutuksen ottamista. 

20. VAKUUS Mikäli sopijapuolella on perusteltu syy olettaa, ettei toinen sopijapuoli tule täyttämään hänelle kuuluvaa toimitus- tai maksuvelvollisuutta, on hänellä oikeus vaatia toiselta sopijapuolelta hyväksyttävä vakuus. Ellei vakuutta anneta, vakuuksia vaatineella sopijapuolella on oikeus purkaa kauppa. 

21. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN Tavaroiden omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta kun ne ovat kokonaan maksettu myyjälle. Tämä omistuksenpidätys ei vaikuta vaaranvastuun (”vahingonvaaran”) siirtymiseen. Ostajalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai muutoin luovuttaa, pantata taikka muuntaa tuotteita, ennen kuin ne on maksettu. Mikäli ostaja rikkoo tätä sopimusehtoa, on myyjällä oikeus keskeyttää tulevat toimitukset, peruuttaa kaikki ostajan tilaukset ja purkaa liikesuhde ostajaan päättymään välittömästi. Mikäli ostaja laiminlyö velvollisuutensa maksaa toimituksen maksuajan puitteissa tai asettaa kohdassa 20 tarkoitetun vakuuden, myyjällä on oikeus irrottaa ja ottaa jo toimitetut/asennetut tuotteet haltuunsa, ja ostajalla on velvollisuus myötävaikuttaa myyjän näiden oikeuksien toteutumiseen myyjän asettamassa kohtuullisessa määräajassa. Tämä ehtokohta (21) ei rajoita myyjän kohdassa 22. mainittuja oikeuksia. 

22. SOPIMUKSEN PURKAMINEN 
22.1 Jos jompikumpi sopijapuoli syyllistyy sopimusvelvollisuuksiensa olennaiseen laiminlyöntiin, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoitettuaan tästä ensin kirjallisesti, ellei laiminlyöntiä ole kohtuullisessa määräajassa korjattu. 
22.2 Mikäli ostaja on laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa, myyjällä on sopimuksen purkamisen sijasta oikeus väliaikaisesti keskeyttää toimitus, kunnes erääntynyt maksu on suoritettu tai sen suorittamisesta on sovittu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti. 
22.3 Sopimus voidaan purkaa kokonaisuudessaan, mikäli viivästynyt tai virheellinen tavara on olennainen osa kokonaistoimitusta ja se liittyy jo toimitettuihin tavaroihin tai myöhemmin toimitettaviin tavaroihin siten, että sen virhe tai viivästyminen aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia purkamiseen oikeutetulle sopijapuolelle, mikäli hän ei peruisi kauppaa. Ostaja on velvollinen suorittamaan sovitun hinnan purkutapauksessa sellaisen tavaran osalta, jota ei ole palautettu myyjälle. 
22.4 Sopimuksen purkaantuessa myyjän viivästyksen vuoksi on ostajalla mahdollisen viivästyssakon lisäksi oikeus saada korvaus sopimuksen täyttämättä jättämisestä johtuvista kuluista ja vahingoista. Korvaukset kaikkiaan eivät saa ylittää 7,5 % purkamisen kohteena olevan toimituksen arvosta. Kohdan 14 mukainen viivästyssakko suoritetaan purkutilanteessa kuitenkin aina täysimääräisenä. 
22.5 Sopimuksen purkautuessa ostajasta johtuvan viivästyksen vuoksi korvaukset, jotka ostajan on myyjälle suoritettava, eivät kaikkiaan saa ylittää purkamisen kohteena olevan toimituksen hintaa. 
22.6 Sopijapuoli voi purkaa kaupan vaatimatta ensin 20 –kohdan mukaisesti vakuuksia, mikäli toinen sopijapuoli asetetaan konkurssiin. 
22.7 Kummallakin sopijapuolella on oikeus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli hankinta tai toimitus on pakko keskeyttää sodan, liikekannallepanon tai vaikutuksiltaan niihin verrattavan ylivoimaisen esteen vuoksi pitkäksi, epämääräiseksi ajaksi. Kumpikin sopijapuoli on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan esteestä toiselle sopijapuolelle. 22.8 Ehdot 22.1-7 eivät rajoita myyjän kohdassa 21. mainittuja oikeuksia. 

23. YLIVOIMAINEN ESTE 
23.1 Näiden toimitusehtojen viivästystä koskevista määräyksistä riippumatta sopijapuolella on oikeus saada kohtuullinen pidennys sopimuksen edellyttämien velvollisuuksiensa täyttämisaikaan, jos velvollisuuden täyttämisen estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi ylivoimainen este, kuten sota, kapina, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus tai toimitusta olennaisesti haittaavat poikkeukselliset sääolosuhteet, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy. 
23.2 Mikäli tavaran valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden tai laitteiden saaminen vaikeutuu tai viivästyy jostakin edellä 23.1 -kohdassa mainitusta, myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, eikä myyjä voi ilman kohtuutonta ajanhukkaa ja kustannuksia suorittaa näitä hankintoja muualta, saa myyjä tarpeellisen ja riittävän pidennyksen toimitusaikaansa. 
23.3 Sellaisen työselkkauksen perusteella, joka on aiheutunut siitä, että myyjä tai tämän alihankkija on jättänyt täyttämättä työntekijöilleen, näiden järjestöille tai työnantajaliitoille sopimukseen tai lakiin perustuvan velvollisuutensa, myyjä ei saa pidennystä toimitusaikaan. 
23.4 Myyjä ei ole korvausvelvollinen tavaran virheen tai puutteen johdosta, mikäli hän voi osoittaa, että virheettömän tavaran toimittamisen esteenä on ollut 23.1 -kohdassa määritelty ylivoimainen este, mistä myyjä on viipymättä kirjallisesti ilmoittanut ostajalle. 23.5 Jos toinen sopijapuoli ei ole viipymättä kirjallisesti ilmoittanut ylivoimaisen esteen alkamisesta toiselle sopijapuolelle, se ei voi vedota siihen vapauttamisperusteena. 

24. RIIDAT Näistä toimitusehdoista, niiden muuttamisesta ja lisäyksistä aiheutuneet riidat ja muut niihin liittyvät oikeussuhteet ratkaistaan käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti, ellei muuta ole sovittu.
KAT Kodin Asennustekniikka Oy 
Kiitoradantie 11, 01530 Vantaa 
info@kodinasennustekniikka.fi 
webmaster